Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Městská policie

Na podzim roku 2023 zřídilo město v přízemí radnice služebnu Městské policie. Obracet se můžete na velitele Městské policie vrchního inspektora Petra Macháčka, nebo na asistenta prevence kriminality Romana Rezdoviče.

Telefon: +420 702 177 242

e-mail: mestska.policie@mu-staremesto.cz

 

Jaká jsou práva městského strážníka a jeho asistentů, na co dohlížejí a co kontrolují?

Městská policie je orgánem obce a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Je podřízená přímo starostovi. Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů např. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití (porušování domovního řádu, rušení nočního klidu, podnapilí bezdomovci aj.), dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce (požívání alkoholu na veřejném prostranství, regulace hlučných činností, pohyb psů na veřejném prostranství aj.), podílí se v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci (lesopark, dětská hřiště aj.), či odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Kdy se mají občané obracet na městskou policii?

Obrátit se na ně můžete vždy, když jste svědky či zjistíte znečištění veřejného prostranství, nedovolený zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení, porušování obecně závazných vyhlášek města, prodeje či podání alkoholických nápojů mladistvým, narušování občanského soužití. Stejně tak je můžete kontaktovat v případě drobné krádeže, pokud dojde k úmyslnému ničení či poškozování majetku, porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku, výskytu či založení černých skládek, výskytu vraků motorových vozidel, či při zjištění či páchání trestné činnosti další osobou. Zkrátka můžete strážníka kontaktovat v případě veškerých dalších skutečností, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů.

Jaké má strážník pravomoci a k čemu je při plnění úkolů obecní policie mimo jiné oprávněn?

Strážník může po vás požadovat vysvětlení, požadovat prokázání totožnosti, požádat každého o věcnou a osobní pomoc ke splnění konkrétního úkolu, předvést osobu, zakázat vstup na určená místa, použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, vstoupit do živnostenských provozoven, použít donucovací prostředky, psa nebo služební zbraň, zpracovávat osobní údaje, potřebné k plnění úkolu, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech, udávat pokyny k usměrňování provozu na pozemních komunikacích, měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích, vyzvat řidiče k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou, rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku v provozu na pozemní komunikaci.

Asistenti prevence kriminality:

Pod vedením obecního strážníka zajišťují veřejný pořádek, přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádějí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a aktivně se podílí na prevenci kriminality v obci. V rámci dohledu nad veřejným pořádkem a řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití udržují pravidelný kontakt s problémovými jedinci, resp. s celými rodinami, řeší vzniklé spory, poskytují základní rady při řešení problémů; dohlíží nad bezpečností dětí v blízkosti základní nebo mateřské školy, potlačují projevy šikany, fyzického a verbálního napadání, kouření u dětí; dohlíží nad bezpečností provozu v okolí školských zařízení, zejména v ranních hodinách při příchodu do školy a v odpoledních hodinách při jejich odchodu; hlásí zjištěné problémy strážníkovi městské policie.

V oblasti spolupráce s obecní policií při ochraně veřejného pořádku komunikují a vyjednávají s lidmi v krizových situacích a se společensky nepřizpůsobivými jedinci při prevenci konfliktních a ohrožujících situací; spolupracují při shromažďování důkazních materiálů; zabraňují páchání přestupkové a trestné činnosti, zajišťují veřejný pořádek v obci, včetně ochrany a bezpečnosti osob a majetku; dohlíží na provoz a pořádek na veřejných dětských hřištích za účelem bezpečnosti a zdraví dětí; kontrolují okolí restaurací, jejich návštěvy za účelem zjištění přítomnosti nezletilých osob a jejich nežádoucí konzumace alkoholu; vedou záznamy o činnosti a pozorování v oblasti prevence kriminality v přiděleném rozsahu a v dané lokalitě.

Partneři