Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Stanovy

Stanovy ZLATÉHO ROHU – Zpravodaje města Staré Město

(Schváleny radou města dne 29.5.2017, usnesením č. 1070)

1 OBECNÉ CÍLE A ÚČEL ZLATÉHO ROHU

Zlatý Roh je periodikum územního samosprávného celku a jako takové slouží k informovanosti občanů Starého Města. Zlatý Roh si klade za cíl poskytovat obsahově vyvážené informace, a tak přispívat k začleňování obyvatel nejen do kulturně-sociálního a ekonomického života obce, ale také do rozhodovacího procesu o samosprávě města.

2 VYDAVATEL A KONTAKTY

2.1 Vydavatel

ZLATÝ ROH – Zpravodaj města Staré Město vydává Město Staré Město (tel: +420 583 239 222)

2.2  Kontakty

3 STATUT A FUNKCE REDAKČNÍ RADY

 1. Redakční rada je zřízena jako komise městské rady.
 2. Redakční rada ZR se skládá nejméně z 3 osob, které jsou navrhovány vydavatelem na podnět redakční rady.
 3. K zachování nezávislosti redakční rady, jsou její členové navrhování z řad veřejnosti, případně pak z členů zastupitelstva. Aby nebyla ohrožena objektivita periodika, nesmí být však členem redakční rady zároveň člen městské rady či osoba v přímém zaměstnaneckém poměru s vydavatelem.
 4. Redakční rada formuluje a upravuje pravidla pro tvorbu periodika, schvaluje koncepty pro aktuální období a provádí následnou kontrolu plnění pravidel pro tvorbu periodika.
 5. Redakční rada rozhoduje o zařazení jednotlivých příspěvků pouze v případě, že jejich zveřejněním může dojít k porušení zákona či v případě, že dojde ke sporu mezi redakcí a vydavatelem nebo redakcí a zastupitelem atd.
 6. Redakční rada řeší stížnosti a podněty občanů týkajících se ZR a jeho neplnění zákonem stanovených pravidel pro vydávání periodik územních správních celků. Stížnosti řeší pouze písemnou nebo elektronickou formou.
 7. Členové redakční rady rozhodují vždy tak, aby nedocházelo k porušování zákona a aby Zlatý Roh naplňoval své základní cíle a poslání, tj. poskytoval obsahově vyvážené informace obyvatelům Starého Města a sloužil tak k jejich participaci na důležitých veřejných aktivitách stejně jako rozhodování o samosprávě města. Členové rady vždy rozhodují nezávisle na svých osobních, politických či ekonomických zájmech.

4 STATUT A FUNKCE REDAKCE

 1. Redaktor/ka může, ale nemusí být zaměstnancem města, respektive městského úřadu. Může také pracovat na základě dohody o provedení práce, či na základě dobrovolnictví. Je doporučen nejméně jeden stálý redaktor, přičemž je možné využívat služby externistů, pokud vydavatel uzná za vhodné a nezbytné.
 2. Redaktor/ka rozhoduje o zařazení příspěvků podle pravidel stanovených redakční radou a na základě zákona (především na základě Zákona č. 46/2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a jeho novele č. 305/2013, ale i na základě dalších relevantních zákonů). Rozhodovací povinnost je převedena na redakční radu pouze v případech zmíněných v kapitole 3, bod 5.
 3. Redaktor/ka dále rozhoduje o zařazení příspěvků na základě zákonem stanovené povinnosti o obsahové a názorové vyváženosti periodického tisku územního správního celku.
 4. Redaktor/ka vykonává svou činnost vždy tak, aby nedocházelo k porušování zákona a aby Zlatý Roh naplňoval své základní cíle a poslání, tj. poskytoval obsahově vyvážené informace obyvatelům Starého Města a sloužil tak k jejich participaci na důležitých veřejných aktivitách stejně jako na rozhodování o samosprávě města. Redaktor/ka vždy rozhoduje nezávisle na svých osobních, politických či ekonomických zájmech a jeho/jejím hlavním posláním je zajišťovat co nejvyšší kvalitu ZR obsahově, graficky atd. podle svých nejlepších možností a schopností.

5 TISK

 

 

6 OBSAH PERIODIKA

6.1 Příspěvky městské samosprávy

 • důležitá sdělení týkající se informovanosti občanů (odpady, vyhlášky, aktuální upozornění atd.)

 • příspěvky zařízení spadající pod činnost MěÚ Staré Město (ZŠ a MŠ Staré Město, KD, Kino, TIC, …) a jiných neziskových organizací (sportovní kluby, různé spolky, …) k různorodé problematice jako jsou například zprávy a informace o činnosti, kontakty, apod.
 • usnesení ze zasedání zastupitelstva města a rady města Staré Město
 • průběžné informace o místní samosprávě
 • příspěvky zastupitelů vztahující se k samosprávné činnosti obce
 • společenská kronika – narozeniny, narozené děti, úmrtí (zajišťuje MěÚ, proti případnému zveřejnění jména v této rubrice musí daná osoba podat podnět na vyřazení z rubriky v TIC a to do 16. dne předchozího měsíce, v kterém má být jeho jméno zveřejněno)

6.2 Veřejné příspěvky

 • příspěvky občanů
 • příspěvky organizací a spolků
 • vzpomínky – na podnět příbuzných, přátel
 • blahopřání – ukončení studia, životnímu jubileu, uzavření manželství, …
 • oznámení společenské události – uzavření manželství, narození potomka, …
 • poděkování
 • komerční reklama – inzerce (inzerci lze podat osobně v TIC nebo prostřednictvím elektronické pošty - v tomto případě bude inzerce zařazena až po uhrazení poplatku za inzerci)

6.3 Další zveřejňované příspěvky

 • Kalendář akcí v rámci MAS Horní Pomoraví
 • Změny jízdních řádů
 • Programová nabídka kabelové televize
 • Rubriky, které podléhají aktuálnosti a mohou či nemusí být schváleny v konceptu daného roku.

7 FINANČNÍ ASPEKT PŘÍSPĚVKŮ

Příspěvky městské samosprávy (6.1) stejně jako veřejné příspěvky občanů a organizací (6.2) se vydávají na náklady města s výjimkou komerční inzerce, která podléhá schválenému schématu poplatků dle využité plochy periodika. Rozsah textu by měl odpovídat velikosti předplacené plochy, v opačném případě může být použito malého písma bez ohledu na grafiku – a tedy i dobrou čitelnost. Ceny za inzerci dle užité plochy jsou dle Směrnice č. 16 o provádění hospodářské činnosti ze dne 1. 4. 2016.

8 PODÁVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

9 KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ PŘÍSPĚVKŮ DO ZR

 • Příspěvek by měl být srozumitelný, seriózní, aktuální k datu či tématu daného čísla.
 • Příspěvek nesmí obsahovat vulgarity, urážky, ponižování – v takovémto případě článek nebude zveřejněn!
 • Příspěvek je nutné doručit nejpozději do 16. dne předcházejícího měsíce, ve kterém má být příspěvek vydán.
 • Fotografie a obrázky lze doručit v tištěné (přiměřené kvality) i digitální podobě, v případě špatné kvality nebudou použity.
 • V případě článků vztahující se k určité osobě či skupině osob, poskytne redaktor každý příspěvek, obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, této osobě k vyjádření, tak, aby bylo možné je využít k dosažení objektivity a vyváženosti. V případě že již bylo uveřejněno výše zmíněné skutkové tvrzení, má dotčená osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi dle zákona 46/2000 Sb. Odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části.
 •  Z důvodu zamezení vleklých a osobních diskusí nebudou již zveřejňovány odpovědi na články, které jsou odpovědí dle zákona 46/2000 Sb a jeho novely 305/2013 Sb.
 • Vydávání jednotlivých příspěvků podléhá, stejně jako základní podmínky pro vydávání obecních novin, tiskovému zákonu 46/2000 Sb a novele zákona 305/2013 Sb, která tento zákon upravuje. Pro snadnější orientaci v rámci zákonného ošetření obecních novin je kopie zákona zveřejněna na webových stránkách Starého Města.
 • V zájmu čtenářů a ve snaze dostát objektivnímu zobrazování samosprávné činnosti obce stanovuje redakční rada zákonem danou přiměřenost příspěvku (v podobě dopisu či článku) zastupitele (vzhledem k velikosti ZR i počtu členů zastupitelstva) na ½ strany A4, max. však 2000 znaků. Tento rozsah je v souladu, de facto nad rámec rozsahu doporučeného právním zástupcem. Tento rozsah v sobě neobsahuje případné komentáře v rubrice věnované aktuálním projednávaným tématům na zastupitelstvu města.
 • Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko členů redakční rady, či vydavatele.
 • Příspěvek pocházející z externích zdrojů musí mít prokazatelného autora/autory, tj. nebude vydáván jako anonymní.
 • Pro právní ochranu vydavatele si redakční rada ZR vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv příspěvek, který by mohl následně vést k právnímu postihu vydavatele.
 • Redakční rada, popř. redaktor si vyhrazuje v případě potřeby daného čísla právo upravit příspěvky s ohledem na rozsah, ovšem tak, aby zůstala věcná podstata příspěvku a úpravy nebyly v rozporu s faktickým obsahem původního příspěvku.

 

Zpracovala a schválila: redakční rada ZR         

Partneři