Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Výběrové řízení - Vedoucí hospodářsko-správního odboru

Výběrové řízení - Vedoucí hospodářsko-správního odboru 1

Město Staré Město zastoupené starostou města vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, na místo vedoucí (ho) Hospodářsko – správního  odboru Městského úřadu Staré Město

Město Staré Město

zastoupené starostou města

vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,

na místo vedoucí (ho) Hospodářsko – správního  odboru Městského úřadu Staré Město

 

Popis pracovní pozice:

 • Řízení činností a procesů hospodářského – správního odboru
 • Správce rozpočtu
 • Kompletní vedení účetnictví
 • Daňová agenda
 • Vypracování a podávání daňových přiznání
 • Inventarizace majetku
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zajišťování platebního styku s bankou
 • Finanční administrace dotačních titulů
 • Zastupující matrikářka
 • Další administrativní práce na městském úřadě vyplývající z pracovní pozice

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka:

Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

1)      Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:

 • Je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let.
 • Je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná.
 • Ovládá jednací jazyk.

 

2)      Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění:

 • Není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.
 • Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

 

Požadavky zaměstnavatele:

 • Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání zejména ekonomického zaměření.
 • Znalost příslušné legislativy, orientace v oblasti účetnictví a ekonomiky.
 • Manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi.
 • Umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat.
 • Schopnost rychlé orientace v nové problematice.
 • Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení.
 • Organizační a rozhodovací schopnosti.
 • Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování.
 • Řidičské oprávnění skupiny B - výhodou
 • Výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných správních činností.

 

Platová třída odpovídající druhu práce: 10 (rozpočtář)

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Lhůta pro doručení přihlášky: do 30. 06. 2023, obálku označte heslem „Výběrové řízení - vedoucí HO - neotvírat".

 

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení

 

Přihlášky doručte na adresu:

Město Staré Město

k rukám starosty pana Lukáše Koreše

nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Staré Město  25. 05. 2023

 

Lukáš Koreš, v. r.

starosta

Datum vložení: 29. 5. 2023 10:15
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2023 10:21
Autor: Zdeněk Panský

Partneři