Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Základní informace

Stávající zásobení obyvatel v místních částech

Stávající vodovody v městských částech Chrastice, Kunčice, Nová Seninka původně vznikly pro zemědělské účely v 70. letech 20. století a až postupně se na ně připojili obyvatelé. Vodovod ve Stříbrnicích byl pak vybudován již v roce 1958 pro státní statek. Vodovod v Malém Vrbně byl vybudován pro zásobení grafitových dolů vodou a postupně se na vodovod připojili obyvatelé.

Po roce 1989 byly státní statky privatizovány a velká část majetku byla převedena do společnosti LIGRA, a.s. Z této společnosti byla část majetku převedena na další společnosti, které následně 18. 03. 2003 skončily v konkurzu. V roce 2004 Odbor životního prostřední v Šumperku, na základě stížností obyvatel na kvalitu vody ve vodovodech, provedl místní šetření s cílem zjistit vlastníka vodovodů, za účelem zjednání nápravy. Bohužel se vlastníky nepodařilo dohledat a zjednat nápravu tak nebylo možné. Vodovody jsou od té doby ponechány ve stavu, kdy nejsou vedeny v majetkové a provozní evidenci a nejsou provozovány v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). V létě roku 2016 byla zveřejněna na úřední desce MU Města Starého Města výzva k přihlášení vlastnictví vodovodů v městských částech Chrastice, Stříbrnice, Nová Seninka, Kunčice, Malé Vrbno. Zároveň byli osloveni dopisem potenciální vlastníci. Do dnešního dne nebylo dohledáno vlastnictví těchto vodovodů. Stávající vodovody jsou dnes již v havarijním stavu, není zajištěna kvalita vody ani vydatnost zdrojů. Vzhledem k tomu, že vlastníci nejsou dohledatelní, není možné vymáhat zjednání nápravy.

 

Varianty řešení

Varianty řešení

Varianty řešení

Varianty řešení

Varianty řešení

Jako nejvhodnější varianta z technického hlediska byla doporučena varianta samostatných vodovodů.

Chrastice

V Chrasticích je uvažována výstavba nového veřejného vodovodu. Voda bude čerpána z vrtu o průměru DN 250 v údolní nivě Prudkého potoka (575 m n.m.) z hloubky přibližně 50 m o vydatnosti přibližně 1 l/s do vodojemu20 m3, kde bude voda akumulována. Výtlačné potrubí bude 63x3,8 mm HDPE délky 433 m. Z vodojemu bude voda rozváděna vodovodní sítí z potrubí HDPE DN 80 délky 1835,71 m. V dolní části sídel bude nutné snížit tlak v síti pomocí redukčního ventilu. Vodovod bude plnit funkci požárního vodovodu, z toho důvodu budou po trase osazeny hydranty.

Stříbrnice

Ve Stříbrnicích je uvažována výstavba nového veřejného vodovodu. Voda bude čerpána z vrtu o průměru DN 250 na obcí (750 m n.m.) z hloubky přibližně 40 m o vydatnosti přibližně 2 l/s do vodojemu 80 m3, kde bude voda akumulována. Výtlačné potrubí bude 63x3,8 mm HDPE délky 341 m.  Z vodojemu bude voda rozváděna vodovodní sítí z potrubí HDPE DN 100 a DN 80 délky 4619,37 m. Ve střední části a dolní části sídel bude nutné snížit tlak v síti pomocí 3 redukčních ventilů. Vodovod bude plnit funkci požárního vodovodu, z toho důvodu budou po trase osazeny hydranty.

Nová Seninka

V Nové Senince je uvažována výstavba nového veřejného vodovodu. Voda bude čerpána z vrtu o průměru DN 250 na kopci nad obcí (650 m n.m.) z hloubky přibližně 30 m o vydatnosti přibližně 1 l/s do vodojemu 20 m3, kde bude voda akumulována. Výtlačné potrubí bude 63x3,8 mm HDPE délky 100,00 m.  Z vodojemu bude voda rozváděna vodovodní sítí z potrubí HDPE DN 80 délky 264,00 m. Vodovod bude plnit funkci požárního vodovodu, z toho důvodu budou po trase osazeny hydranty.

Kunčice

V Kunčicích je uvažována výstavba nového veřejného vodovodu. Voda bude čerpána z vrtu o průměru DN 250 v údolní nivě Kunčického potoka (652 m n.m.) z hloubky přibližně 20 m o vydatnosti přibližně 2 l/s do vodojemu 20 m3, kde bude voda akumulována. Výtlačné potrubí bude 63x3,8 mm HDPE délky 10 m. Z vodojemu bude voda rozváděna vodovodní sítí z potrubí HDPE DN 80 délky 1865,13 m. Vodovod bude plnit funkci požárního vodovodu, z toho důvodu budou po trase osazeny hydranty.

Malé Vrbno

V Malém Vrbně je uvažována výstavba nového veřejného vodovodu. Voda bude čerpána z vrtu o průměru DN 250 nad obcí (677 m n.m.) z hloubky přibližně 40 m o vydatnosti přibližně 2,5 l/s do vodojemu 15 m3, kde bude voda akumulována. Výtlačné potrubí bude 63x3,8 mm HDPE délky 71 m.  Z vodojemu bude voda rozváděna vodovodní sítí z potrubí HDPE DN 80 délky 1111 m. V dolní části sídel bude nutné snížit tlak v síti pomocí redukčního ventilu. Vodovod bude plnit funkci požárního vodovodu, z toho důvodu budou po trase osazeny hydranty.

Odhadované investiční náklady dle aktuálně známých parametrů pro variantu samostatné vodovody pro MČ

investiční náklady

Partneři