Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Nejčastější otázky

Otázka: Kdo tyto přípojky zaplatí, vyřídí, naprojektuje a zkolauduje?
Odpověď: Jednotlivé přípojky jsou záležitosti majitelů nemovitostí, kteří se napojují na vodovodní řad ve vodoměrné šachtě.

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou považovány za jednoduché stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a nejsou vodním dílem podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Tudíž ohledně veškeré administrativy je kompetentní pouze stavební úřad. V rámci zpracování studie byla mimo jiné i problematika přípojek diskutována na jednáních se Stavebním úřadem v Hanušovicích.

Přípojky lze povolit samostatně ve stavebním řízení nebo jsou součástí projektové dokumentace domu a jsou povoleny společně s nemovitostí. Pro přípojky do 50 m délky postačuje pouze územní souhlas.

Před zahájením všech kroků ze strany stavebníka (vlastníka nemovitosti), je vhodné se domluvit s provozovatelem vodovodu a předběžně dohodnout technické řešení napojení. Jelikož provozovatelem se v tuto chvíli počítá s provozní společností ve vlastnictví města Staré Město, je navržena možnost využití stávajících rozvodů, které existují, a to v případech, kdy technický stav vodovodní přípojky umožňuje napojení ve vodoměrné šachtě a toto napojení je technicky možné. V případech, kdy není možné nemovitost napojit tímto způsobem nebo nemovitost není napojena na potrubí, které nyní dodává vodu do nemovitostí, je vhodné kontaktovat za tímto účelem projektanta v oboru vodní hospodářství a nechat si zpracovat projektovou dokumentaci vodovodní přípojky.

V rámci stavebních prací při budování vodovodní sítě bude přípojka (místo odbočky pro vodoměrnou šachtu) geodeticky zaměřena. 

Přípojka

Otázka: Vybudované průzkumné vrty na cizích pozemcích budou jako dílo ve vlastnictví města? Jak bude vyřešeno případné věcné břemeno?
Odpověď: Vrty budou ve vlastnictví města. Existuje několik variant, jak tento stav může být řešen.

1) Město dokáže pozemek získat do svého vlastnictví včetně ochranného pásma. Tato varianta je z pohledu projektu nejvhodnější a i v budoucnu je zárukou stavu, kdy město plně disponuje vším potřebným majetkem pro provoz vodovodní sítě.

2) Město uzavře smlouvu o služebnosti („věcné břemeno“) s vlastníkem pozemku, a to na dobu minimálně po dobu monitorování projektu (udržitelnost projektu). Nicméně se doporučuje tuto smlouvu uzavírat na delší časové období (např. životnost vodovodu apod.). Smlouva se týká pozemku, na kterém jsou vybudovány objekty (jímací vrt, zásobní vodojem, a to včetně ochranných pásem). Tato smlouva pak může být nahrazena odkupem pozemku v případě, že se město dokáže následně domluvit s vlastníkem pozemku. Nicméně pro získání podpory ze strany SFŽP a pro provoz je možné mít část pozemku takto ošetřenu. 

Se všemi variantami bylo město seznámeno a je na straně města, kterou z variant zvolí a dokáže vyřešit. Z pohledu dotačního je nutné minimálně po dobu udržitelnosti projektu tuto skutečnost mít umožněnu. Město má nyní souhlas pro část pozemků, kde je navrženo vybudování jímacích vrtů. 

Partneři