oficiální stránky města pod Králickým Sněžníkem 

Dnes je

Datum: 21. 01. 2018
Svátek má: Běla
Nejbližší akce

Počasí

Aktuální teplota
(21. 1. 2018 13:49)
-0.7 °C

Vlhkost
69%

Detailní informace a statistiky o počasí

Vybíráme z galerie

Počet návštěv:

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Oficiální název Město Staré Město

2. Důvod a způsob založení

Město Staré Město (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 12.11.2000 a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád městského úřadu).

3. Organizační struktura Organizační struktura

4. Kontaktní spojení 4.1 Kontaktní poštovní adresa Město Staré Město
náměstí Osvobození 166
78832 Staré Město
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Staré Město
náměstí Osvobození 166
78832 Staré Město

4.3 Úřední hodiny

PO 8:00-12:00 a 13:00-17:00
ÚT 8:00-12:00 a 13:00-15:00
ST 8:00-12:00 a 13:00-17:00
ČT 8:00-12:00 a 13:00-15:00
PÁ 8:00-12:00 a 13:00-15:00

4.4 Telefonní čísla 583 239 222 4.5 Čísla faxu 583 285 037 4.6 Adresa internetové stránky http://www.mu-staremesto.cz/ 4.7 Adresa e-podatelny epodatelna.mustaremesto@gmail.com 4.8 Další elektronické adresy starosta@mu-staremesto.cz 4.9 ID datové schránky obec tw4bbbh

5. Případné platby lze poukázat 154232461/0300 / ČSOB, pobočka PS Staré Město

6. IČ 00303364

7. DIČ CZ00303364

8. Rozpočet Rozpočet

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Město Staré Město zveřejňuje informace následujícími způsoby:

·                na úřední desce

·                na internetové úřední desce na adrese: www.mu-staremesto.cz

·                informace lze dále získat v kancelářích Městského úřadu v úředních dnech a hodinách

 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Využít lze některý ze způsobů uvedených níže.

 

Poštovní adresa:

Městský úřad

Náměstí Osvobození 166

788 32  Staré Město 

 

Telefon

 Žádat o informace může občan na všeobecném telefonním čísle Městského úřadu: 583 239 222

 Využít lze přímé spojení na vedoucí jednotlivých odborů.

 

Fax

 Všeobecný faxové číslo Městského úřadu: 583 239 222

  

E-mail

 Všeobecná elektronická adresa Městského úřadu je: pichova@mu-staremesto.cz

10. Příjem stížností a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

 Žádosti a další podání je možné podat na podatelně městského úřadu. K přijetí je kompetentní i každý odbor městského úřadu.

 Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a stížnosti jsou centrálně evidovány na podatelně. Lze je podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Městského úřadu Staré Město lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

  1. poštou na adresu: Městský úřad Staré Město, náměstí Osvobození 166, 788 32 Staré Město
  2. osobně na podatelně městského úřadu

Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací http://portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Staré Město jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kancelářích MěÚ.

·        Ústava České republiky
·        Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

·        zák. č.312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků
·        zák. č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě
·        zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
·        zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
·        zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
·        zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
·        zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
·        zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
·        zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
·        zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
·        zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
·        nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
·        zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
·        zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
·        zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
·        zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
·        zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
·        zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
·        zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
·        zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
·        zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
·        zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
·        zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
·        vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
·        zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
·        zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
·        vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
·        zákoník práce č. 65/1965 Sb.
·        zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
·        zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
·        zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
·        zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
·        zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
·        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
·        nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
·        zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
·        zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami města, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Obecně závazné vyhlášky města“.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Platný od 11.4.2011

1. Zveřejňování informací provádí město na své náklady.

2. Poskytování informací na základě žádosti (ústní, písemné) je prováděno za úhradu.

Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí úřadu dle sazebníku:

a) přímý materiál:

Kopírování na kopírovacím stroji:

 

A4, jednostranně

1,- Kč/stránka

A4, oboustranně

2,- Kč/stránka

A3, jednostranně

1,50 Kč/stránka

A3, oboustranně

3,- Kč/stránka

 

 Tisk na tiskárnách PC

černobíle jednostranně

3,- Kč/stránka

černobíle oboustranně

6,- Kč/stránka

barevně jednostranně

6,- Kč/stránka

barevně oboustranně 9,- Kč/stránka

Kopírování na datové nosiče CD: 250,- Kč/ks

 

b) přímé mzdy (dle zákoníku práce)

odborný zaměstnanec (4-7 PT): 90,- Kč/hod.

odborný zaměstnanec (8-11 PT): 124,- Kč/hod.

 

c) ostatní přímé náklady

Práce s PC:

- výstup z jiných souborů: 6,- Kč/min.

- výstup z internetu: 10,- Kč/min.

Práce s archiváliemi - rešerše dle náročnosti výkonu, nejméně však 260,- Kč/hod.

Telefonní spojení - dle tarifů Telefónica O2 (místní, dálkový apod.).

Náklady na samostatné odborné posudky, odhady: dle sazebníku poskytovatele.

Cestovní náklady: dle zákoníku práce.

Další nezahrnuté náklady na dopravu.

Poštovní a ostatní služby: dle tarifů České pošty.

 

3) V sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

 

4) Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů. Město může podmínit vydání informace zaplacením úhrady, nebo zálohy. Úhrada je příjmem města. Bude vybírána v pokladně Městského úřadu, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město. Bez prokázání úhrady nebudou požadované informace žadateli předány.

 

Sazebník byl schválen usnesením RM č. 106 ze dne 11. 4. 2011.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva

Jste zde: Úvod > Povinně zveřejňované informace

 
 

© Město Staré Město 2011   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz   |   prohlášení o přístupnosti   |   webmaster